Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku apģērba pašvērtējums aptaujā

Inese Šroma, Silvija Rudzika, Inese Ziemele

Abstract


Pētījumā atspoguļoti Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku aptaujas rezultāti, lai noskaidrotu ierēdņu pašreizējo apmierinātības līmeni ar darba formastērpu, tā struktūru un apzinātu lietotāju subjektīvās, komfortu aprakstošās pozitīvās un negatīvās sajūtas, kas rodas, valkājot konkrēto apģērbu noteiktos apstākļos. Veikts ierēdņu formastērpa sastāvdaļu novērtējums un noteikti tā būtiskākie raksturojošie rādītāji. Apkopoti ieteikumi, kas jāievēro, projektējot jaunas uniformas, lai uzlabotu ierēdņu komforta līmeni funkcionālajā apģērbā.

Keywords:

darba uniformas jeb formas tērpa sastāvdaļas prasības; darba vide; komforts apģērbā

Full Text:

PDF

References


Li, Y. The science of clothing comfort. Textile Progress. 2001, pp. 1–135. [tiešsaiste] [skatīts vairākkārt] Pieejams: http://www.tandfonline.com/ loi/ttpr20

Hes, L. Non – destructive determination of comfort parameters during marketing of functional garments and clothing. Indian Journal of Fibre & Textile Research. vol. 33, September 2008, pp. 239-245. [tiešsaiste] [skatīts 22.03.2014] Pieejams: nopr.niscair.res.in/.../IJFTR%2033(3)% 20239-2

Martins, S.B. The OIKOS methodology for usability and comfort evaluation in clothing and fashion. Ergonomics and Fashion. Work 41, 2012, pp. 6059–6067. [tiešsaiste] [skatīts 15.12.2013.] Pieejams: iospress.metapress.com/.../T81841733PV86822

Dobrenkov, V.I., Kravchennkov, A.I. Metody sociologicheskogo issledovanija. Uchebnik. M. INFRA, 2004, 768 lpp.

Geske, A. Aptaujas izglītības pētījumos. Piemēri. Metodisks materiāls aptauju izstrādātājiem. LU, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Izglītības zinātņu nodaļa. Rīga, 2006, 47. lpp.

Priekšlikumi par normatīvajos aktos noteikto sociālo garantiju karavīriem un amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm iespējamu pilnveidošanu projekts [tiešsaiste]. [skatīts 24.03.2014.] Pieejams: tap.mk.gov.lv/doc/.../FMInf_14022013.386.docx

Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju aprakstu, speciālā apģērba, individuālo aizsardzības līdzekļu, ekipējuma un inventāra veidiem un to izsniegšanas normām [tiešsaiste]. MK noteikumi Nr. 137, 10.02.2009. [skatīts 25.03.2014.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=188255

Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņu formas tērpiem, žetonu un dienesta pakāpju atšķirības zīmēm” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) [tiešsaiste]. [skatīts 24.03.2014.] Pieejams: FMAnot_170713_VID_formas_terpi.1864.doc

Valsts ieņēmumu dienesta rīkotā atklāta konkursa “Muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņu formas tērpu piegāde” nolikuma (publiskā iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2013/045) 2. Pielikums [tiešsaiste]. [skatīts 28.02.2014.] Pieejams: http://www.vid.gov.lv/default.aspx? tabid=7&id=6283&hl=1&mod=33

VID Publiskā iepirkuma NOLIKUMS (Nr. FM VID 2013/199). Ikdienas formas tērpu, parādes formas tērpu, speciālo apģērbu un aksesuāru dizaina un tehniskās dokumentācijas izstrāde [tiešsaiste]. [skatīts 15.12.2013.] Pieejams: http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=7& id=6385&hl=1&mod=33
DOI: 10.7250/mstct.2014.006

Cited-By

1. Uniformu datu bāzes struktūra
Iveta Ābele, Inese Ziemele, Ausma Viļumsone
Materials Science. Textile and Clothing Technology  vol: 10  first page: 50  year: 2015  
doi: 10.7250/mstct.2015.007

Refbacks

  • There are currently no refbacks.