Tekstilatkritumu utilizēšana un reciklēšana

Inese Ziemele, Ilze Kovaļevska, Dana Beļakova, Iveta Ābele

Abstract


Rakstā atspoguļotas spēkā esošās atkritumu apsaimniekošanas prasības. Aprakstītas tekstilatkritumu utilizēšanas un reciklēšanas metodes un to realizēšanas iespējas Latvijā, Baltijā un Eiropā. Noskaidrots otrreiz lietojamo tekstilmateriālu šķiedru sastāvs, kuru īpašības atbilst un kuras ir ekonomiski izdevīgi izmantot atkārtotā pārstrādes procesā jaunu produktu iegūšanai. Izstrādāti ieteikumi tekstilizstrādājumu ražotājiem atkritumu reciklēšanai un utilizēšanai Latvijā.

Keywords:

Tekstilatkritumi; atkritumu apsaimniekošana; tekstilizstrādājumu reciklēšana; utilizēšana

Full Text:

PDF

References


Krūzs, K. Dabas un otrreizējo resursu izmantošana. Rīga: Izglītības soļi, 2003. 131. lpp. ISBN 9984-712-42-7

Report of the United Nations conference on environment and deveopment. Rio declaration on environment and development [online]. Vol. I.United Nations General Assembly: Rio de Janeiro, 1992. A/CONF.151/26 [viewed 26 March 2015]. Available from: http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm

Directive 2008/98/EC on waste (Waste Framework Directive) [online]. [viewed 12 December 2014] Available from: http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/index.htm

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva. Par atkritumiem un dažu direktīvu atcelšanu. Eiropas savienības Oficiālais Vēstnesis, 22.11.2008. 30 lpp. 2008/98/EEK

Waste excluding major mineral wastes [online]. [viewed 26 March 2015]. Available from: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.-2020. gadam. Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības Ministrija: Rīga, 2012

Ministru kabineta rīkojums Nr.860. Par atkritumu apsaimniekošānas valsts plānu 2006.-2012. Gadam [tiešsaite]. Rīga, 2005, [skatīts 2015.g. 7. maijs]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=124880

Alekscic, D. Municipal waste management in Latvia [online]. Regional Enviromenta Center, 2013, [viewed: 27 February 2015] Available from: http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/latvia-municipal-waste-management

Vides politikas pamatnostādnes 2009.-2015. gadam (Informatīvā daļa). Pielikums Ministru kabineta rīkojumam Nr.517. Vides Ministrija: Rīga,2009. "LV", 122 (4108), 04.08.2009

Cakars, I. Pārskats par atkritumu izgāstuvēm un poligoniem Latvijā 2010.gadā [tiešsaite]. LVĢMC Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļa [skatīts 2015.g. 7. maijs]. Pieejams: https://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Vide/Atkritumi/statistika/Parskats%20par%20atkritumu%20izgaztuvem%20un%20poligoniem%20Latvija%202010.%20gada.pdf

Uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā 2013. gadā (provizoriski dati) [tiešsaite]. Uzņēmumu finanšu un strukturālās statistikas daļa, Centrālā statistikas pārvalde. RUG0001[skatīts 2015.g. 17. maijs]. Pieejams: http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/rupnbuvn/rupnbuvn__ikgad__rupn/RU0001_euro.px/table/tableViewLayout1/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0

Search: textile recycling [online]. [viewed 13 February 2015] Available from: http://www.europages.co.uk/companies/textile%20recycling.html

Fletcher, K. Sustainable fashion & textiles. Design Journeys. London: Earthscan, 2008. 239. pp. ISBN: 978-1-84407-481-5.

Training programme "Cleaner Production in Latvian Industries"[online]. [viewed 31 June 2015]. Available from: http://www.varam.gov.lv/eng/dokumenti/politikas_planosanas_dokumenti/?doc=3297

How is cotton recycled?[online]. [viewed 27 March 2015]. Available from: http://www.living-bag.com/how_cotton.html

Our Story [online]. [viewed 27 March 2015]. Available from: http://www.in2green.com/pages/our-story

Brizga, J., Teibe, I., Pusvilka, A., Ozola, L., Jansons, M. Bez atkritumiem. Vadlīnijas nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai. Biedrība “homo ecos:”: Rīga, 2014, 52 lappuses. ISBN 978-9934-14-183-6

What is energy from waste (EfW)? [online]. [viewed: 28 May 2015] Available from: http://www.arc21.org.uk/opencontent/?itemid=27&section=Residual+Waste+Project

Sociālā uzņēmuma „Otrā Elpa” 2014. gada pārskats. Uzņēmuma informācija

Mežģīņu paklāji – “LUDE” [tiešsaite]. Fold, 2014 [skatīts 2015.g. 4.febr.] Pieejams: http://www.fold.lv/2014/04/mezginu-paklaji-lude/

Krastiņš, A. “RECYCLED.LV”: Ģeniālais tiek radīts sirds līmenī [tiešsaite]. 2014 [skatīts 2015.g. 4.febr.]. Pieejams: http://www.7guruvesture.lv/petnica/recycled-lv-genialais-tiek-radits-sirds-limeni

Kolekcijas: Cita klasika [tiešsaite]. [skatīts 2015.g. 4. Febr.]. Pieejams: http://recycled.lv/index.php?lang=lv&remote=J&id=r34&item=295

About H&M. History [online]. [viewed 22 May 2015]. Available from: http://about.hm.com/en/About/facts-about-hm/people-and-history/history.html

H&M makes jeans from recycled cotton [online]. [viewed 22 May 2015]. Available from: http://www.theguardian.com/sustainable-business/hm-partner-zone/h-and-m-jeans-recycled-cotton

Antriteksa, UAB [онлайн]. [просмотр 2015.г. 13. марта] Доступный: http://imones.lrytas.lt/ru/antriteksa-uab

Tekstilmateriāli [tiešsaite]. [Skatīts: 2015.g. 17. aprīlis]. Pieejams: http://www.atkritumi.lv/lv/skirosana/tekstilmateriali/
DOI: 10.7250/mstct.2015.006

Refbacks

  • There are currently no refbacks.