Vai pakalpojuma sniegšanas laiks ir normējams?

Inese Ziemele, Dana Beļakova

Abstract


Darba laika normēšana pakalpojumu sniegšanas sfērā joprojām ir aktuāla problēma darbinieku produktivitātes un atalgojuma noteikšanai.
Analizējot apkopējas darbu, uzkopjamās telpas tika uzskaitītas un klasificētas pēc izmantošanas nolūka pazīmēm, un fiksēta darbizpildes secība, zīmējot secības kartes un laika diagrammas.
Pētījuma novitāte saistīta ar ražošanas procesos lietotās normēšanas metodikas adaptēšanu pakalpojumu sektorā.
Balstoties uz pētījuma rezultātiem, izstrādāta uzkopšanas darba speciālista darba laika izlietojuma noteikšanas metode.


Keywords:

uzkopšanas darbs; darba elementu identificēšana; darba laika izlietojuma noteikšana

Full Text:

PDF

References


Kanawaty, G. Introduction to work study. International Labour Office, 1992, pp. 524. ISBN 92-2107108-1.

Lawrence, S. Aft. Work measurement and methods improvement. John Wiley & Sons, Inc. 2000, pp. 452. ISBN 1471370894

Ganta grafika darba lapa. [tiešsaite], [skatīts 05.09.2014]. Pieejams: http://www.smartsheet.com/gantt-chart-software
DOI: 10.7250/mstct.2014.007

Refbacks

  • There are currently no refbacks.