Daudzfunkcionālas, modulāras un ilgtspējīgas būves piekrastes zonā

Andra Ulme, Evita Bārbale

Abstract


Šī raksta mērķis ir izpētīt esošo situāciju Latvijas teritorijas piekrastē sabiedrisko būvju jomā (labierīcību telpas, ģērbtuves, dušas telpas un tamlīdzīgi). Tiek atspoguļoti rezultāti, kuri iegūti apsekojot Latvijas teritorijas piekrastes pašvaldības. Rakstā aplūkotas galvenās vadlīnijas vienota stila piekrastes būvju izveidei. Šādu būvju izvietošana Latvijas piekrastes pašvaldību teritorijās dotu iespēju sakārtot piekrastes zonu, padarīt to pieejamu sabiedrībai, radīt drošu, funkcionālu un estētisku vidi ikvienam.

Keywords:

Laba dizaina principi; ekoloģiskums; energoefektivitāte; ilglaicība

Full Text:

PDF

References


Latvijas valsts robežas. [Tiešsaiste]. [Skatīts: Sept. 25, 2015]. Pieejams: http://www.letonika.lv/groups/?title=Latvijas%20valsts%20robe%C5%BEas/32489.

Aizsargjoslu likums. [Tiešsaiste]. [Skatīts: Sept. 25, 2015]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=42348.

Kristapsone, S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: SIA Biznesa augstskola Turība, 2008, 225.–270. lpp.

Ziemelis, A. Jaunie kompozītmateriāli. Rīga: RTU, 2009, 3.–5. lpp.

Gudro, I. Laba dizaina principi, lekciju konspekti. Rīga: RTU, 2014.

Saules baterijas. [Tiešsaiste]. [Skatīts: Sept. 25, 2015].Pieejams: http://solenergo.lv/saules –baterijas/saules – bateriju – sistemas.

Tetere, E. Mūsdienīgu sabiedrisko labierīcību ieviešana Baltijas jūras piekrastē Kurzemē. Rīga: 2011, 1. – 11. 39. – 41.–70. lpp.

Ulme A., Pavasare, K. Vides objekti kā vienota informācijas stendu un norāžu sistēma Baltijas jūras piekrastē, RTU Zinātniskie raksti. ,Materiālzinatne,” no. 5, 2010, 117.–122. lpp.
DOI: 10.7250/mstct.2015.013

Refbacks

  • There are currently no refbacks.